1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Właścicielem marki PrintarBox oraz serwisu internetowego www.printarbox.com jest IMAGINE DESIGN GROUP Anna Kwiatkowska z siedzibą przy ul. Radzikowskiego 100J/51, 31-315 Kraków, NIP: 6551403990, REGON: 120296460, adres poczty elektronicznej (e-mail): idg@idgreklama.pl, tel. +48 530 295 188

1.2 Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.printarbox.com, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwrotu towaru oraz rezygnacji z zamówienia pomiędzy firmą IMAGINE DESIGN GROUP Anna Kwiatkowska, właścicielem marki PrintarBox a Klientem, składającym zapytanie ofertowe.

1.3 Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu PrintarBox zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

1.5 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis PrintarBox danych osobowych podanych podczas rejestracji w
celach służących wywiązaniu się ze świadczonych usług, dostarczeniu zamówionych prac pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz wystawieniu dowodów księgowych.

1.6 Klient akceptując Regulamin oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania właSnych danych osobowych, jak również o prawie do żądania ich usunięcia.

1.7 Serwis internetowy PrintarBox zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z danym Klientem za wyjątkiem sytuacji opisanych we właściwych przepisach prawa.

1.8 Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie PrintarBox stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Przez informacje o produktach i usługach rozumiemy przede wszystkim ich opisy, parametry oraz ceny.

1.9 Przed rejestracją w serwisie PrintarBox Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Nieprzestrzeganie Regulaminu lub zakończenie współpracy skutkuje usunięciem konta z serwisu PrintarBox.

2. ZASADY WYCENIANIA W PrintarBox

2.1 Wszystkie wyceny z serwisu internetowego PrintarBox są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie PrintarBox.com

2.2 Otrzymanie wyceny nie jest równoznaczne z zobowiązaniem do skorzystania z usług serwisu PrintarBox. Termin ważności wyceny: 21 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania na adres mailowy Klienta. Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Ponadto PrintarBox zastrzega sobie prawo do zmiany cen
usługi po upływie 21 dni kalendarzowych od przesłania wyceny.

3. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

3.1 Do realizacji zamówienia po akceptacji wyceny PrintarBox przystąpi wówczas, gdy:
     a) Klient prześle wiadomość e-mail pełne zamówienie (numer artykułu lub symbol producenta, kolor, rozmiar, a także ilość zamawianego produktu). Do wiadomości musi być dołączony poprawnie przygotowanymi plik graficzny do znakowania. W wiadomości e-mail będą tez zawarte dane do wystawienia faktury i adres wysyłki towaru i numer kontaktowy
klienta.
     b) Klient dokona opłaty faktury proforma za zamówienie, a wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym PrintarBox.

3.2 Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 3.1

3.3. PrintarBox nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy realizacja zamówienia jest opóźniona nie dłużej niż 7 dni roboczych.
3.4. Złożenie przez Klienta zamówienia opisane w paragrafie 3.1 jest rozumowane jako zawarcie umowy i Klientowi nie przysługuje prawo rezygnacji ze złożonego zamówienia.

3.5 Po akceptacji wizualizacji przesłanej na adres e-mail Klient nie ma może dokonywać zmian. Prosimy o dokładne sprawdzenie projektu, po jego akceptacji nie będą uwzględniane reklamacje.

4. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

4.1 Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku niepoprawnie wykonanego zamówienia do 7 dni roboczych od odebrania towaru.

4.2 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: idg@idgreklama.pl.

4.3 Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzenia towaru. Część towaru, która nie posiada wad, nie podlega reklamacji.

4.4 PrintarBox nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne towaru.

4.5 W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez PrintarBox.

4.6 Odpowiedź PrintarBox w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. PŁATNOŚCI

5.1.Ceny podane w serwisie internetowym PrintarBox wyrażone są cenami netto i nie zawierają kosztów znakowania i kosztów dostawy, które są zawsze ustalane indywidualnie.

5.2. Ostateczna kwota zostanie podana każdorazowo przed dokonaniem zamówienia na podany adres e-mail Klienta.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1 Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem PrintarBox, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, zdjęcia produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) są własnością Anny Kwiatkowskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą IMAGINE DESIGN GROUP, ul. Radzikowskiego
100J/51, 31-315 Kraków posiadającą do nich prawa autorskie.

6.2 Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu należą
do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

7.2 Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Krakowie.